Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Filius & Investments SE IČ 29261082 se sídlem K dolům 13/200 Praha 4 143 00. (dále jen: „správce“).
• Kontaktní údaje správce jsou adresa:K dolům 13/200 Praha 4 143 00 email: schranky@fise.cz telefon:+420 223 012 113 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o idenfikované nebo idenfikovatelné fyzické osobě; idenfikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo idenfikovat, zejména odkazem na určitý idenfikátor, například jméno, idenfikační číslo, lokační údaje, síťový idenfikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genecké, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identy této fyzické osoby.
• Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,  které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
• Správce zpracovává Vaše idenfikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého markengu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsleerů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého markengu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsleerů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnos v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
• Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinnos vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnu osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnu osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších markengových akvit.
• Ze strany správce nedochází / dochází k automackému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
• Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnos vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely markengu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• Po uplynu doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
• Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislos s provozováním
e-shopu,
• zajišťující markengové služby.
• Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do tře země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třech zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva
• Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku pro zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
• Dále máte právo podat sžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v lisnné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
• Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnum souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnum souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnos dnem 25.5.2018